Bhikkhu Thitaviriyo

Bhikkhu Thitaviriyo

Keterangan

Upajjhaya = Penahbis

Acariya = Guru Pembimbing (SĀMAṆERA)

Kammavacariya = Guru Penahbisan (BHIKKHU)

Anusavanacariya = Guru Pembimbing (BHIKKHU)

Penahbisan SAMAṆERA (Pabbajja)
Nama penahbisan : Ṭhanaviriyo
Tempat penahbisan : Saung Paramita, Ciapus, Bogor
Tanggal penahbisan : 19 Agustus 2007
Nama penahbis (Upajjhaya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru pembimbing (Acariya) : Bhikkhu Cittānando, Thera
Penahbisan BHIKKHU (Upasampada)
Nama penahbisan : Thitaviriyo
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 27 Maret 2010 pukul 09.50 WIB
Nama penahbis (Upajjhaya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavacariya) : Bhikkhu Atimedho, Mahāthera
Nama guru pembimbing (Anusavanacariya) : Bhikkhu Cittānando, Thera
Bhikkhu Thitaviriyo
Penahbisan SAMAṆERA (Pabbajja)
Nama penahbisan : Ṭhanaviriyo
Tempat penahbisan : Saung Paramita, Ciapus, Bogor
Tanggal penahbisan : 19 Agustus 2007
Nama penahbis (Upajjhaya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru pembimbing (Acariya) : Bhikkhu Cittānando, Thera
Penahbisan BHIKKHU (Upasampada)

Keterangan

Upajjhaya = Penahbis

Acariya = Guru Pembimbing (SĀMAṆERA)

Kammavacariya = Guru Penahbisan (BHIKKHU)

Anusavanacariya = Guru Pembimbing (BHIKKHU)

Nama penahbisan : Thitaviriyo
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 27 Maret 2010 pukul 09.50 WIB
Nama penahbis (Upajjhaya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavacariya) : Bhikkhu Atimedho, Mahāthera
Nama guru pembimbing (Anusavanacariya) : Bhikkhu Cittānando, Thera

Baca Juga